Regulamin

Regulamin szkoleń

Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach otwartych eSpot Szkolenia.

 

1. Organizator szkolenia

Niniejszy regulamin określa zasady udziału w szkoleniach otwartych organizowanych przez eSpot Szkolenia marka handlowa firmy Prospeo Sp. z o.o., z siedzibą  przy ul. Granicznej 17, 26-600 Radom, REGON 363224988, NIP 948-260-51-59, zwanego dalej Organizatorem.

Miejsce szkoleń: ul. Edwarda Jelinka 32, Warszawa.

 

2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 28.10.2015 do odwołania.

 

3. Zakres usługi szkoleniowej

Organizator organizuje usługę szkoleniową w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń przedstawionej na stronie http://www.comarchszkolenia.pl.

 

4. Zgłoszenie uczestnictwa

4.1. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do Organizatora korzystając z formularza rejestracyjnego umieszczonego na stronie http://www.comarchszkolenia.pl lub pocztą e-mail na adres szkolenia@espot.edu.pl.

4.2. Warunkiem rejestracji jest wskazanie przez Uczestnika poprawnych danych kontaktowych i podmiotu zobowiązanego do uiszczenia należności.

4.3. Zgłoszenie musi być przesłane nie później niż trzy dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia.

4.4. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest potwierdzająca odpowiedź od Organizatora.

 

5. Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

5.1. Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić organizatorowi mailowo lub telefonicznie.

5.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu Uczestnik ma prawo do wybrania innego terminu tego samego programu szkolenia zaplanowanego w terminie nie późniejszym niż dwa miesiące od pierwotnego terminu szkolenia.

5.3. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.

5.4. Rezygnację należy zgłosić nie później niż trzy dni robocze przed terminem rozpoczęcia szkolenia.

 

6. Zmiany terminu szkolenia

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanego szkolenia w czasie nie krótszym niż dwa dni od planowanego terminu szkolenia.

6.2. W przypadku odwołania szkolenia Uczestnik zostanie poinformowany drogą e-mail lub telefonicznie.

6.3. W przypadku odwołania szkolenia Organizator zwróci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie, według wyboru Zamawiającego.

 

7. Opłaty za szkolenie

7.1. Wysokość opłaty za szkolenie podana jest w opisie wybranego terminu szkolenia.

7.2. Uczestnik jest zobowiązany do uregulowania należności za szkolenie w formie zaliczki w pełnej wysokości kwoty wykonując przelew bankowy na konto bankowe nr 75 2030 0045 1110 0000 0418 4790 podając w tytule przelewu nazwę i termin szkolenia lub dokonać wpłaty w kasie przed rozpoczęciem szkolenia.

7.3. Nie uregulowanie należności nie stanowi domniemania rezygnacji ze szkolenia w rozumieniu pkt 4 niniejszego Regulaminu.

 

8. Ochrona danych osobowych

8.1. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833. z późn. zm.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom.

8.2. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym, a Organizatorem szkolenia.

 

9. Oświadczenie Zamawiającego będącego płatnikiem VAT

  • Potwierdzam, że jestem osobą uprawnioną do obciążenia płatnością firmy, której dane podałem przy rejestracji.
  • Oświadczam, że firma jest płatnikiem VAT i upoważniam Organizatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu potwierdzającego jej odbiór.

 

10. Dodatkowe Oświadczenia Zamawiającego

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w celach organizacji szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833. z późn. zm.).

 

 

Dziękujemy za odwiedziny
Stale pracujemy nad poprawianiem naszej oferty. Czy zechciałbyś nam w tym pomóc na pożegnanie?